XLI sesja Rady Miasta Ząbkowic Śląskich VIII kadencji - ZabkowickieInfo.pl

XLI sesja Rady Miasta Ząbkowic Śląskich VIII kadencji

25 lutego 2021 roku miała miejsce sesja Rady Miasta Ząbkowic Śląskich. Sprawdź, co zostało na niej uchwalone.
Rada miasta Ząbkowice Śląskie
fot. Portal Informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie

Radni Rady Miasta na dzisiejszej sesji, 25 lutego 2021 r., przyjęli szereg uchwał. Na sesji radni zajęli się projektem uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021-2041. Debatowano również nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025.

Dzięki wprowadzonym zmianom w budżecie w budżecie możliwa będzie realizacja zadań związanych m.in. z likwidacją barier architektonicznych (dokumentacja na budowę windy w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3).

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich przejdzie modernizację, a to za sprawą złożonego projektu z Funduszy Norweskich.

Ze względu na dynamiczny rozwój miasta oraz gminy, poruszono także temat planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pozwoli dodatkowo zadbać o ochronę środowiska i ekologię.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z dnia: 14.12.2020 r., 17.12.2020 r., 28.12.2020 r., 28.01.2021 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. (projekt nr 1)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenie warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 2)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rzecznej 2 w Ząbkowicach Śląskich.  (projekt nr 3)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 4)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. (projekt nr 5)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie likwidacji przedszkola w Tarnowie” (projekt nr 6)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce Alarm STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE. (projekt nr 7)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021-2041. (projekt nr 8)
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

>